Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 908 tiăw 1a 平聲陰