Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 24 luŋ´ 2b 平聲陽