Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1548 tʂ‘am´ 2b 平聲陽