Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 904 kiăn` 4d 去聲