Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1471 miw` 4d 去聲