Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1279 siă` 4d 去聲