Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 968 siăwˇ 3c 上聲