Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 514 xjaj´ 2b 平聲陽