Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 627 lun´ 2b 平聲陽
真文7 696 lun` 4d 去聲