Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1398 tʂǝw 1a 平聲陰