Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 255 ʂuj´ 2b 平聲陽