Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1165 k‘waă 1a 平聲陰