Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 497 kaj 1a 平聲陰