Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

歌戈12 1078 xǝă 1a 平聲陰