Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 432 xyˇ 3c 上聲