Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 1010 t‘awˇ 3c‘ 入聲作上聲