Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1552 lamˇ 3c 上聲