Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 465 ts‘y` 4d 去聲