Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 613 ts‘in 1a 平聲陰