Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 352 mi` 4d‘ 入聲作去聲