Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 210 kuj 1a 平聲陰
4 226 k‘uj