Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 215 si 1a 平聲陰 西