Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 991 piăwˇ 3c 上聲