Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

齊微4 223 i 1a 平聲陰 𩥯