Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 731 man´ 2b 平聲陽