Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1331 iŋ´ 2b 平聲陽