Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 530 xjajˇ 3c 上聲