Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 27 tʂ‘uŋ´ 2b 平聲陽