Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1240 ʂiă´ 2b 平聲陽