Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 851 k‘iăn´ 2b 平聲陽