Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

尤侯16 1437 sǝwˇ 3c 上聲