Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

監鹹18 1544 lam´ 2b 平聲陽