Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 985 kawˇ 3c 上聲