Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

家麻13 1204 sa㡠3c‘ 入聲作上聲