Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

皆來6 555 xjaj` 4d 去聲