Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 907 siăw 1a 平聲陰 𩙚