Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

江陽2 123 tsjaăŋˇ 3c 上聲