Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 971 liăwˇ 3c 上聲