Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 34 p‘uŋ´ 2b 平聲陽