Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 632 ts‘in´ 2b 平聲陽