Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1300 tʂiŋ 1a 平聲陰