Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

車遮14 1287 iă` 4d‘ 入聲作去聲