Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

蕭豪11 976 puawˇ 3c 上聲