Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

魚模5 385 t‘u´ 2b 平聲陽