Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

庚青15 1295 tsiŋ 1a 平聲陰