Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

寒山8 771 xjan` 4d 去聲