Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 603 ʂǝn 1a 平聲陰