Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

先天10 836 ts‘yăn 1a 平聲陰