Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

真文7 589 syn 1a 平聲陰