Zhongyuan Yinyun Concordance

Zhongyuan Yinyun

中原音韻

東鍾1 21 ruŋ´ 2b 平聲陽